OCHRANA OZNAMOVATELŮ

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ
PODLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“) společnost HET spol. s r.o. umožňuje podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti.

Společnost přijímá v souladu se Zákonem od zaměstnanců a fyzických osob, které jsou pro ni činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 Zákona (resp. se o ní ucházel), nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK,

c) porušuje Zákon, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v Zákoně.

Oznámení o protiprávním jednání lze v rámci vnitřního oznamovacího systému u společnosti HET spol. s r.o. podat v souladu s požadavky zákona o ochraně oznamovatelů následujícími způsoby:

a) písemně v elektronické podobě whistleblowing@het.cz;

b) písemně v listinné podobě zaslané jako listovní zásilka na poštovní adresu společnosti:

HET spol. s r.o.
Ohníč čp. 61
PSČ 417 65

a to s tím, že obálka musí být označena slovy: „NEOTVÍRAT – k rukám p. Pavla Reizenthalera“;

c) ústně – na telefonním čísle +420 606 669 865 v pracovní dny od 8.00 hod do 15.00 hod.;

d) osobně po dohodě s příslušnou osobou; v tomto případě musí příslušná osoba oznámení přijmout osobně od oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem podle Zákona, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Takovému oznamovateli zároveň nenáleží ochrana dle Zákona.

Oznamovatel má právo podat oznámení splňující náležitosti dle Zákona také do externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/). Porušení povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (§ 34a) lze oznámit Finančnímu analytickému úřadu na reditel@fau.mfcr.cz