HET BENEFIT - pravidla motivační soutěže s platností od 1.1.2024

HET BENEFIT – motivační reklamní soutěž - pravidla s platností od 01.01.2024

Terminologie (vymezení pojmů):

  • HET BENEFIT – název soutěže.
  • Maloobchodní prodejna – je maloobchodní jednotka fyzicky prodávající zboží koncovým spotřebitelům (tzv. "kamenný obchod“). Je řádně označena a provozuje stabilní otevírací dobu alespoň každý pracovní den v týdnu (Po-Pá, příp. i So-Ne).
  • Soutěžní výrobek – vybraný produkt ze sortimentu HET s příslušnou bodovou hodnotou.
  • Soutěžní formulář – je formulář, kterým je dokladován zprostředkovaný prodej soutěžních výrobků HET za soutěžní období.
  • Soutěžní období – je předem stanovený časový interval / úsek, ve kterém došlo ke zprostředkování prodeje soutěžních výrobků HET.
  • Bod – soutěžní bod.
  • Výhra – poukázky Dárkový Pass společnosti Sodexo – Pluxee v hodnotě odpovídající počtu nasbíraných bodů.
  • RM HET – regionální manažer HET spol. s r.o.
  • Předávací protokol – potvrzení mezi RM HET a účastníkem motivačního programu o předání a převzetí výhry.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost HET spol. s r.o., se sídlem Ohníč, čp. 61, PSČ 417 65, IČ: 43223168, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 889 (dále jen „Organizátor“).

2. Princip a podmínky soutěže

HET BENEFIT je soutěž založená na elektronickém „sbírání“ soutěžních bodů za zprostředkování prodeje vybraných soutěžních produktů firmy HET.

Sbírání bodů se provádí v režimu elektronické evidence za stanovené období.

Výhercem se stává soutěžící, který během soutěžního období nasbírá min. 300 soutěžních bodů a současně zprostředkoval v tomto období prodej min. 5 druhů soutěžních výrobků.

Soutěžící se registruje do soutěže prostřednictvím RM HET.

3. Termín a místo konání

Soutěž se koná na území České republiky v termínu od 01.01.2024 do 31.12.2025 (dále jen „doba konání soutěže“).

Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit. Případné změny budou oznámeny minimálně jeden měsíc předem.

Výhry lze uplatňovat nejpozději do 31.01.2026.

4. Účast v soutěži

Soutěže HET BENEFIT se může účastnit fyzická osoba starší 18 let (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“). 

Soutěže se nemohou účastnit obchodní společnosti ani jiné právnické osoby.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora soutěže a dále jakékoli další osoby ze spolupracujících firem, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže, jakož i jim osoby blízké.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci velkoobchodů distribuujících soutěžní výrobky.

Účast v soutěži je bezplatná.

5. Získání výhry a registrace v soutěži

Podmínkou získání výhry je:

a) Řádně vyplněný registrační protokol, ve kterém jsou pravdivě vyplněny všechny níže uvedené údaje:

- jméno, příjmení, datum narození, kontaktní e-mail nebo telefon na soutěžícího,

- datum registrace a vlastnoruční podpis soutěžícího.

b) Prokázání zprostředkování prodeje soutěžních výrobků vyplněním soutěžního formuláře v rozsahu:

- název a IČ maloobchodní prodejny,

- počet zprostředkovaných ks za každý druh soutěžního výrobku v daném soutěžním období.

6. Soutěžní výrobky a jejich bodová hodnota

Vybrané soutěžní výrobky společnosti HET jsou ohodnoceny konkrétní bodovou hodnotou v rozsahu 0,5 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 nebo 10 bodů. Aktuální seznam soutěžních výrobků a jejich bodového ohodnocení je součástí těchto pravidel.

7. Soutěžní období

Vyhodnocení bude probíhat vždy v půlročních intervalech na základě předaných soutěžních formulářů:

1. vyhodnocení k 30.6.

- podklady soutěžící předá do 15.7.

- předání výhry proběhne do 31.8.

2. vyhodnocení k 31.12.

- podklady soutěžící předá do 15.1.

- předání výhry proběhne do 28.2.

8. Výhry v soutěži a způsob jejich vypořádání

Výhra se čerpá v poměru 1 bod = 1 Kč.

Čerpání výhry probíhá výměnou nasbíraných bodů za poukázky Dárkový Pass v těchto hodnotách:

1 000 Kč       =  1 000 bodů

   500 Kč       =     500 bodů

   100 Kč       =     100 bodů

Poukázku „Dárkový Pass“ firmy Sodexo – Pluxee lze uplatnit na více než 12 500 prodejních místech po celé ČR. Seznam všech prodejních míst je umístěn na mujpass.cz a je průběžně aktualizován.

Dosaženou výhru lze uplatnit pouze ve výši nominální hodnoty poukázek a v případě nutnosti se zaokrouhluje na stovky směrem dolů.

Nevyplacené soutěžní body není možné převést do nového soutěžního období.

Příklad: Při předložení statistiky prodeje se součtem bodových hodnot 1 723 bodů, bude účastníkovy předána výhra: 1x poukázka v hodnotě 1 000 Kč, 1x poukázka v hodnotě 500 Kč, 2x poukázka v hodnotě 100 Kč. Zbývající počet 23 bodů, které nedosahují minimálního počtu 100 bodů k předání výhry v podobě poukázky v hodnotě 100 Kč, není možné uplatnit ani převést do nového soutěžního období. Nárok účastníka na tyto body zaniká.

Výhra bude předána pouze řádně registrovanému soutěžícímu na základě předávacího protokolu.

Výhru lze uplatňovat za podmínky, že během soutěžního období soutěžící nasbírá min. 300 soutěžních bodů a současně zprostředkoval v tomto období prodej min. 5 druhů soutěžních výrobků.

Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném náhradním plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry.

9. Kontrola a neuznání soutěžních bodů

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat regulérnost a dodržování podmínek a pravidel soutěže, a to v jakékoliv fázi i zpětně.

Soutěžní body nebudou soutěžícímu uznány, pokud byly získány v rozporu s těmito pravidly, zejména pak podvodným jednáním, nebo z důvodu omylu či technické chyby systému.

V případě, že již byla výhra výherci vyplacena, je výherce povinen, neoprávněně získanou výhru organizátorovi soutěže vrátit. 

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Soutěžící uděluje, jakožto subjekt údajů, společnosti:

HET spol. s r.o., se sídlem Ohníč, čp. 61, PSČ 41765, IČ: 43223168, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 889, jakožto správci osobních údajů (dále jen „správce“), v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) svobodný a jednoznačný souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen „souhlas“), a to za níže uvedených podmínek.

Účel zpracování osobních údajů. Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány na základě jeho souhlasu. Důvodem poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je zájem subjektu údajů o splnění účelu zpracování osobních údajů, což by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem: Účasti soutěžícího v soutěži, evidenci soutěžících, vyhodnocení soutěže, komunikaci s výhercem a předání výhry. Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný.

Rozsah osobních údajů. Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů poskytnutých na základě souhlasu je následující:

- jméno a příjmení

- datum narození

- kontaktní telefon nebo e-mailová adresa

  (dále jen „osobní údaje“).

Doba zpracování osobních údajů. Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze po dobu konání Soutěže a po uplynutí této doby má za povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů. Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Automatizované rozhodování a profilování. Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů má právo kdykoliv bez jakéhokoliv omezení odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to na adrese sídla správce nebo na emailové adrese hetbenefit@het.cz

Práva subjektu údajů

Správce informuje subjekt údajů o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

Práva na přístup k osobním údajů (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány - čl. 15 nařízení GDPR).

Práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů - čl. 16 nařízení GDPR).

Práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR).

Práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR).

Právo na přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR).

Práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR).

Práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Závěr

Subjekt údajů tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.

11. Všeobecná ustanovení

Po dobu trvání soutěže bude zřízena e-mailová adresa hetbenefit@het.cz, kam bude možno zasílat případné dotazy.

Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, změnit způsob a systém elektronického vyhodnocení, upravit hodnotu soutěžních bodů či sortiment soutěžních výrobků.

Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než je uvedeno v těchto pravidlech.

Organizátor není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, a to bez udání důvodů.

Organizátor si vyhrazuje právo měnit podmínky a lhůty předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.het.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle Organizátora soutěže.